Głównej zawartości

Zarządzenie Nr 488/2021

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2021 roku.

0
0
0
s2sdefault

Zarządzenie Nr 487/2021
Wójta Gminy Dydnia
z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2021 roku.

0
0
0
s2sdefault

W dniu 26.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niebocko, składających się z działek oznaczonych nr 594/9 o pow. 0,1822 ha i 594/10 o pow. 0,1048 ha obj. KS1B/00035863/5 (cena wywoławcza 50,00 zł brutto). Wadium zostało wpłacone w wyznaczonym terminie.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalono, że w/w nieruchomości zostały wydzierżawione na rzecz Pana Zbigniewa Biesiadę za kwotę 100,00 zł brutto.
W/w informacje podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej w okresie (na co najmniej 7 dni) od 03.02.2021 r.

0
0
0
s2sdefault

W razie  występowania  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  które  mogą spowodować  uszkodzenie  obiektu  budowlanego  lub  sprowadzić  zagrożenie  dla  życia  lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333). W szczególności do obowiązku właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny  budynku, w  tym  nie  dopuszczanie  do  przeciążenia  konstrukcji  budynku  przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i  jezdnych  przebiegających  bezpośrednio  przy  budynku.  Należy  przy  tym  pamiętać,  że niewłaściwe  wykonywanie  prac  związanych  z  usuwaniem  śniegu  z  dachu  może  stwarzać ogromne  zagrożenie  zarówno  dla  samego  budynku,  jak  i  osób  wykonujących  te  prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

0
0
0
s2sdefault