Aktualny nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich – ARIMR


Koła Gospodyń Wiejskich mają możliwość składania wniosków o pomoc na realizację celów działalności kół określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, niezbędne jest także posiadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W 2024 roku stawka pomocy wynosi:

  • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Więcej informacji pod linkiem:
 https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie

119