Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy

Zdjęcie wyróżniające wpisu

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030,  prosimy o przekazywanie swoich uwag za pomocą formularza.

Przesłanie/przekazanie formularza uwag jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta Gminy Alicję Pocałuń z siedzibą w Dydnia 224, 36-204 Dydnia  
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem – można się skontaktować poprzez adres email urzad@gminadydnia.pl telefonicznie: (013) 430 81 21 pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator –wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychPani / Pana dane będą przetwarzane w celu:wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,realizacji zawartych umów,wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotycząw pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJPani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHOsoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHW sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIEPani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
277