Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030

konsultacje

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/306/2021 Rady Gminy Dydnia z 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Dydnia  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 30 września 2021 do 5 listopada  2021r.  

Uwagi można składać:

  • w formie pisemnej poprzez:
    • formularz uwag (pisemny)  – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Dydnia www.gminadydnia.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dydnia,

który należy przesłać na adres mailowy: urzad@gminadydnia.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224;

  • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
    • we wtorek 19 października 2021 r. w godzinach 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Dydnia w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);
    •  we wtorek 02 listopada 2021 r. w godzinach 13.00-15.00 w Urzędzie Gminy w Dydnia w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Z uwagi na pandemie Covid spotkanie odbędzie się w formule on-line. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  urzad@gminadydnia.pl w terminie do 30.10.2021r.Osoby, które zgłoszą się na spotkanie otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty link do uczestnictwa w spotkaniu.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Dydnia, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Dydnia.

Wójt Gminy Dydnia

     Alicja Pocałuń

607