I przetarg na sprzedaż nieruchomości – Witryłów 742.74

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 742/74 o pow. 0,0304 ha, położonej w obrębie Witryłów, gmina Dydnia. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Działka stanowi teren na stoku, kształt działki to nieregularny wielokąt. Nieruchomość posiada dostęp do drogi wewnętrznej oraz uzbrojenie (linia energetyczna, kanalizacja, gazociąg, wodociąg). Na działce znajdują się drewniane komórki gospodarcze (nietrwale związane z gruntem).

Cena wywoławcza – 5300,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2021 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 30.11.2021 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator przetwarza dane na podstawie: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów prawa: ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nabycia nieruchomości.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A (tj. przez 25 w siedzibie Administratora, licząc od  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, a po upływie tego okresu przekazywane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie).
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do danych osobowych; 2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3)prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
296