Informacja odnośnie placu zabaw dla dzieci w Krzemiennej

informacja

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami odnośnie inwestycji związanej z budową placu zabaw we wsi Krzemienna wyjaśniam, że wniosek o zakup wyposażenia i urządzenia placu zabaw dla dzieci na boisku sportowym przy Skwerze Dydyńskich został uchwalony z inicjatywy sołtysa wsi Krzemienna Andrzeja Kota przez zebranie wiejskie w dniu 20 września 2022 r. W zebraniu wzięło udział 16 mieszkańców. Wniosek zawierał konkretne przedsięwzięcia, przewidywane koszty realizacji inwestycji oraz uzasadnienie.  Wniosek przekazano do Wójta w dniu 27 września 2022 r. Następnie, Wójt dokonała kontroli formalnej wniosku. W związku ze spełnieniem wszystkich ustawowych przesłanek, Wójt przekazała przedmiotowy wniosek do Rady celem podjęcia stosowanej uchwały.  

Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Dydnia nr LXVII/486/2023 Rady Gminy Dydnia została podjęta dn.26.01.2023 r. i opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Wójt nie posiada kompetencji ustawowych do dokonania oceny zasadności wniosku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Wójt posiada jedynie legitymację do oceny czy wniosek spełnia warunki ustawowe, natomiast Rada Gminy może odrzucić wniosek sołectwa jeśli zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na jaki cel mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Gmina respektuje wolę mieszkańców i realizuje przekazane jej zadania.

Mając na względzie powyższe, wszelkie pojawiające się w mediach negatywne komentarze odnośnie utworzenia placu zabaw w Krzemiennej należy uznać jako próba manipulacji społeczeństwa przez  lokalnych działaczy politycznych, którzy stoją w opozycji do Władz Gminy, próbują kreować negatywny  wizerunek Gminy oraz odwracać uwagę mieszkańców od spraw społecznych i gospodarczych, istotnych z punktu widzenia obywatela.

Dydnia, 28.06.2023 r.   

Wójt Gminy Dydnia

                        Alicja Pocałuń

348