Komunikat dot. zagrożenia ze strony wilków

wilk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dydnia,

     informujemy, że na terenie gminy Dydnia, w ostatnim czasie zdarzyły się przypadki zagryzienia zwierząt domowych oraz dzikich ssaków kopytnych przez wilki. Incydenty miały miejsce w Niebocku, Obarzymie, Witryłowie, Wydrnej,  Grabówce, Końskiem i Jabłonce. Drapieżniki wielokrotnie widziane były w bliskim sąsiedztwie zabudowań.

Zwracamy się z prośbą o dopilnowanie i niepozostawianie inwentarza żywego bez dozoru. Informujemy, że wilk w Polsce jest jednym z pięciu gatunków objętych ochroną prawną, za szkody którego odpowiada Skarb Państwa. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone poprzez regularne dokarmianie. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka. W przypadku zauważenia drapieżników w pobliżu domów i gospodarstw, należy je płoszyć dostępnymi urządzeniami sygnałowymi, taśmami, flarami, a także zabezpieczyć pastwiska specjalnymi siatkami.

W dniu 12.07.2022 r Wójt Gminy Dydnia wystąpiła z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną – Gmina dostała stosowne zezwolenie na umyślne płoszenie lub niepokojenie osobników wilka Canis Inpus, w celu spowodowania wykształcenia się u wilków lęku przed ludźmi oraz w celu zapobiegania atakom wilków na psy i inne zwierzęta gospodarskie. RDOŚ w Rzeszowie zezwoliła na odstąpienie od zakazu, tj. płoszenia i odstraszania wilków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.    

W przypadku pojawienia się na terenie miejscowości czy posesji, pojedynczego wilka (Canis lupus), watahy wilków, dokonania przez te drapieżniki różnego rodzaju szkód, stworzenia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu, prosi się o niezwłoczne zgłaszanie takich zdarzeń do Urzędu Gminy w Dydni (zarządzanie kryzysowe) pod nr tel. 134308147 wew. 47 lub pod nr tel. 609599749.

Każde zdarzenie zostanie zarejestrowane i niezwłocznie przesłane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rejestracja zdarzeń umożliwi podjęcie różnego rodzaju działań w tym alternatywnych, stosownie do powstałego zagrożenia, 

Zwracamy się w szczególności do właścicieli psów o nadzór nad zwierzętami, zamykanie ich na noc w budynkach. Prosimy także o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny.

Przypominamy, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione.

W przypadku kontaktu z wilkiem lub innymi drapieżnikami należy spokojnie się oddalić i nie prowokować zwierząt.

579