Komunikat ws. budowy drogi gminnej wraz z mostem w Dydni


W związku z powtarzającymi się sprzecznymi informacjami dotyczącymi budowy drogi gminnej wraz z mostem/przepustem w Dydni – Dydnia pod brzegiem, poniżej zaprezentowano aktualny stan i stopień zaawansowania przedsięwzięcia, które swój bieg rozpoczęło w 2020 r. oraz kolejne kroki, które zostały poczynione, by ta inwestycja mogła zostać zrealizowana.

W wyniku podtopień, które wystąpiły na terenie gminy Dydnia w czerwcu 2020 r., wójt powołała w trybie natychmiastowym całodobowe pogotowie przeciwpowodziowe koordynujące prace związane z usuwaniem skutków ulewnych deszczy. Przyjmowane były zgłoszenia powstałych szkód i podejmowane odpowiednie działania. Jeden z wniosków dotyczył wykonania kompleksowej naprawy mostu na prywatnej posesji w Dydni.
Wnikliwa analiza formalnoprawna wykazała, że budowa drogi wraz z mostem jest zasadna, ponieważ mogłaby zastąpić 4 istniejące przeprawy do gospodarstw domowych i uwolnić tereny budowlane. Wskazano dwa możliwe warianty przebiegu drogi. Jeden z nich uwzględniał drogę prywatną jednego z wnioskodawców, a drugi m.in. działkę gminną. Wnioskodawcy wybrali projekt, wyrazili zgody na przekazanie gruntów pod drogę i most. W Urzędzie Gminy wszczęto procedury związane z opracowaniem projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, zaś koszty z tym związane zostały pokryte z budżetu gminy.
Od początku zarówno wójt, jak i pracownicy merytoryczni urzędu pochylili się nad trudną sytuacją wszystkich mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi, o czym świadczą opracowany projekt budowlany drogi, uzyskanie pozwoleń i liczne rozmowy z zainteresowanymi. Na dzień 10 kwietnia br. przedmiotowa działka nie została odrolniona, a z uwagi na zamianę decyzji zainteresowanych mieszkańców o przekazaniu terenów pod inwestycję, cała procedura została wstrzymana. Do wznowienia inwestycji potrzebna jest dobra wola i zmiana decyzji jednego właściciela. W ostatnim czasie trzykrotnie Urząd Gminy występował do właścicieli działki z prośbą o ostateczne zajęcie stanowiska.
Do dziś, tj. 10 kwietnia br. urząd nie posiada ostatecznego stanowiska właścicieli odnośnie przekazania gruntu w celu budowy drogi gminnej.

Poniżej przedstawiono harmonogram działań podjętych przez Urząd Gminy w kwestii budowy drogi gminnej Dydnia Pod Brzegiem:

 1. Dn. 26.06.2020 r. z Urzędu Gminy wystosowano pisma do Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Wojewody Podkarpackiego ws. możliwości przyznania pomocy państwa ze środków rezerwy celowej na usuwanie skutków tych zdarzeń, wskazano wówczas 6 posesji znajdujących się w trzech miejscowościach: Temeszowie, Dydni i Jabłonce.
 2. W odpowiedzi minister wskazał, że finansowanie prac zabezpieczających osuwiska na terenach prywatnych pozostaje w gestii właściciela nieruchomości, przy ewentualnym wsparciu jednostki samorządu terytorialnego, zaś wojewoda odmówiła przyznania ww. środków, argumentując tym, że w przypadku samego osunięcia się ziemi, nie ma podstaw do wystąpienia o środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie osuwiska.
 3. Dn. 04.11.2020r. do UG w Dydni wpłynął wniosek od właścicieli nieruchomości w Dydni dotyczący wykonania kompleksowej naprawy mostu na prywatnej posesji w Dydni.
 4. W odpowiedzi z dnia 12.11.2020 r. wnioskodawcy otrzymali informację, iż wniosek o wykonanie kompleksowej naprawy mostu na prywatnej posesji nie może być zrealizowany, ponieważ Gmina Dydnia nie posiada prawa do dysponowania przedmiotową nieruchomością.
 5. Dn. 7.01.2021r. do UG w Dydni wpłynął „wniosek o udostępnienie dostępu do drogi publicznej” podpisany przez troje właścicieli nieruchomości. Wniosek dotyczył budowy mostu i drogi dojazdowej zapewniającej dostęp do drogi publicznej z działek, które w wyniku osunięcia się ziemi, straciły drogę dojazdową stanowiącą główny dojazd do działki, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę.
 6. W odpowiedzi na pismo z dnia 7 stycznia 2021r. wnioskodawcy uzyskali odpowiedź pozytywną – wnikliwa analiza formalno-prawna wykazała, że budowa drogi wraz z mostem jest zasadna, ponieważ mogłaby zastąpić 4 istniejące przeprawy do gospodarstw domowych i uwolnić tereny budowlane. W piśmie wskazano dwa możliwe warianty przebiegu drogi. Jeden z nich uwzględniał drogę prywatną jednego z wnioskodawców, a drugi m.in. działkę gminną, która samodzielnie nie może stanowić drogi z uwagi na parametry – wielkość 0,0226 ha i znajdujący się tam rów. Wnioskodawcy zostali poinformowani o konieczności wyrażenia zgód przez właścicieli gruntów wraz z częściowym przekazaniem pod drogę i most. W załączeniu do pisma przekazano do wglądu przebieg dwóch tras drogi, w celu zapoznania się wnioskodawców i dokonania wyboru.
  W ślad za pismem odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego zaprezentowano oba warianty drogi.
 7. Dn. 03.02.2021r. do Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź na pismo z dnia 07.01. 2021 zawierająca wskazanie wariantu przebiegu drogi uwzględniającą drogę prywatną jednego z wnioskodawców.
 8. Dn. 20 kwietnia 2021 r. pisemnie zaproszono zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w terenie, podczas którego właściciele nieruchomości wypełnili formularze oświadczeń wyrażających zgodę na nieodpłatne przeniesienie części prawa własności nieruchomości na potrzeby budowy drogi.
 9. Główni zainteresowani wstępne oświadczenie złożyli dn. 22.04.2021 r.
 10. Od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r. trwało uzyskiwanie odpowiednich zgód właścicieli działek oraz opracowano wstępną koncepcję budowy drogi, bazującą na wariancie wybranym przez mieszkańców.
 11. Kolejnym Etapem było przyjęcie przez Gminę Dydnia ponownych oświadczeń od właścicieli dotyczących nieodpłatnego przekazania części gruntów pod budowę drogi na rzecz Gminy Dydnia. Główni zainteresowani złożyli oświadczenie z datą 21.03.2022r.
 12. Po uzyskaniu oświadczeń został wyłoniony wykonawca dokumentacji na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej inwestycji pn. „Budowa drogi Dydnia pod Brzegiem”. Po podpisaniu umowy, projektant niezwłocznie przystąpił do opracowania dokumentacji. Z uwagi na złożony zakres prace trwały ok 18 miesięcy i obejmowały uzgodnienia z Wodami Polskimi, Zarządcą Dróg Wojewódzkich itd.
 13. Dn. 1 września 2023r. Starostwo Powiatowe w Brzozowie przyjęło wniosek Gminy Dydnia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji „Budowa drogi Dydnia pod Brzegiem” i wszczęło postępowanie administracyjne w tej sprawie.
 14. Dn. 12 września 2023 roku wpłynęło oświadczenie od głównych zainteresowanych dotyczące cofnięcia przez nich wszelkich zgód i zablokowania toczących się postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości. Oświadczanie dotyczyło również cofnięcia deklaracji nieodpłatnego przekazania części działek koniecznych do realizacji inwestycji. W oświadczeniu pojawiło się stwierdzenie, że mogą jedynie przekazać gminie Dydnia wymagane części działek odpłatnie.
 15. Z uwagi na żądanie głównych zainteresowanych wstrzymania wszelkich procedur administracyjnych, postępowanie administracyjne i pozwolenie na budowę inwestycji „Budowa drogi Dydnia pod Brzegiem” zostało zawieszone.
 16. Zakres gruntów niezbędnych do pozyskania na potrzeby inwestycji „Budowa drogi Dydnia pod Brzegiem” określił projektant, a wynika on z obowiązujących przepisów prawa i w stosunku do własności głównych zainteresowanych wynosi 14,06 ar powierzchni, co wynika z wybranego przez mieszkańców wariantu przebiegu drogi. O niezbędnej powierzchni główni zainteresowani byli informowani w październiku 2023 roku i zobowiązani do zajęcia ostatecznego stanowiska w terminie do 7 dni od otrzymania niniejszej korespondencji odnośnie udzielonych zgód na nieodpłatne przekazanie części działek celem budowy drogi gminnej.
 17. Właściciele przedmiotowej nieruchomości byli również poinformowani o tym, że ich oświadczenie z dnia 11.09.2023 r. poskutkowało zawieszeniem postępowanie Starosty Brzozowskiego ws. wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej publicznej wraz z przepustem w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dydnia pod brzegiem” i to postępowanie ze względu na brak odpowiedzi i ustosunkowania się jest zawieszone.
 18. Zakres prac w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dydnia pod brzegiem” nie obejmuje budowy chodnika.
 19. W dokumentacji zgromadzonej w ramach inwestycji „Budowa drogi Dydnia pod Brzegiem” znajdują się trzy oświadczenia głównych zainteresowanych o zgodzie na nieodpłatne przekazanie gruntów, w tym jedno zawierające klauzulę „udzielonej zgody nie cofnę” oraz dwa oświadczenia z września 2023 i grudnia 2023 dotyczące jedynie odpłatnego przekazania gruntów.
 20. Dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej drogi, projektant działający w imieniu gminy wystąpił z kompletem dokumentów (w tym z oświadczeniami właścicieli nieruchomości) do Starostwa Powiatowego w Brzozowie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budowę drogi gminnej.

Projekt drogi wraz z zagospodarowaniem przestrzennym:

409