Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia


Zakończono prace w Końskiem w ramach zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia”. Zostało ono dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 55 517 zł, zaś całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 62 945,74zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie przy współpracy gminy Dydnia.

Pierwsza część projektu obejmowała utwardzenie nawierzchni placu chodników i dojścia przy Wiejskim Domu Kultury. Wykonano roboty ziemne, zaś otoczenie zyskało nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych, na podbudowie z kruszyw i tłucznia. Wykonano krawężniki betonowe, wyregulowano studzienki dla urządzeń podziemnych i kratki ściekowe.

W ramach drugiej części zadania zakupiono 140 krzeseł.  

Przeprowadzone prace zwiększyły dostępność obiektu i poprawiły komfort korzystania z niego.

291