Nowe obowiązki nałożone na właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni


9 sierpnia 2022 r. weszła w życie większość przepisów nowelizacji prawa dotyczącego odprowadzania i oczyszczania ścieków, gminy zostały zobligowane do przeprowadzania kontroli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania (dotyczące okresu styczeń – grudzień 2023 r) do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł.

W związku z powyższym, przypominamy o konieczności opróżniania szamb zgodnie z przepisami i jednocześnie rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku w 2023r., tj.: umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba! W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co również musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Dydni, I piętro, pokój 106.

Jeżeli Państwa nieruchomość została w ostatnim czasie przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej, prosimy o zgłoszenie tego faktu, celem aktualizacji danych zawartych w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Jeżeli Państwa nieruchomość nie została zgłoszona do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków, wzywamy do niezwłocznego wypełnienia tego obowiązku poprzez złożenie do tut. Urzędu stosownej deklaracji (wzór zgłoszenia do pobrania TUTAJ).

Informujemy, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez wójta gminy Dydnia. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju 106 lub pod nr tel. 13 430 81 54

286