Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Grabówka 73

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Grabówka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Grabówka, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 73 o pow. 0,30 ha (Lzr-RIVa-0,18 ha, Lzr-RIVb-0,12 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00025702/6, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LVII/426/2022 z dnia 07 lipca 2022 r.

Opis: Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Grabówka. Działka leży poza terenami zabudowy, najbliższe otoczenie stanowią działki rolne, w większości zadrzewione i zakrzaczone. Jest to teren o lekkim nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim, na całości są zakrzaczenia. Działka posiada dostęp do gruntowej drogi gminnej (dojazd utrudniony), która łączy się z kolejną gruntowa drogą gminną i dalej z powiatową drogą asfaltową. Kształt działki to regularny pięciokąt.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 05.04.2023 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 05.04.2023 r. do 25.04.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

163