Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Ulucz 17.27

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 17/27 o pow. 0,8240 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00045958/1. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIa-0,3918 ha, PsIII-0,4322 ha.
 2. Opis nieruchomości: niezabudowana działka położona jest w środkowej części miejscowości Ulucz. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny użytkowane rolniczo lub rekreacyjnie oraz zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Część działki jest zakrzaczona i zadrzewiona. Działka z jednej strony graniczy z drogą powiatową.
 3. Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Ulucz.
 4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 949,00 zł, słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100.
 6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 7. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
 8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.
 9. Obciążenia: brak.
 10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 11. Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 05.04.2023 r. do 25.04.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

210