Ogłoszenie konkursu na usługi opiekuńcze realizowane w 2023 roku

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Dydnia Nr 839/2022

                                               z dnia 30.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2023 roku następujących zadań:

  1. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
  2. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi,
  3. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Specyfikacja do otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

1.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku wynosi:
1)usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 247 130,00 zł,
2)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 32 806,00 zł,
3)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 8 000,00 zł.
2.W roku 2022 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:
1)usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 232 200,00 zł,
2)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 43 968,00 zł,
3)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 23 832,00 zł.
3.W roku 2021 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:
1)usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 243 000,00 zł,
2)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 61 937,00 zł,
3)specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 14 663,00 zł.

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

Dotacja będzie przekazywana w kwartalnych transzach w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału.

Szczegółowe warunki realizacji zadania  zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057). – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2022 roku do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.12.2022 roku po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

 Alicja Pocałuń

310