Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ”

Nastaw się na Rozwój

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA KARIERY, informuje, iż realizuje projekt pt. „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” i od dnia 02.01.2023 r. rozpoczęła rekrutację do projektu.

Rekrutacja potrwa do dnia 28.02.2023 r.

Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ” realizowany jest przez Stowarzyszenie Trampolina Kariery i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.X.2023 r. aktywności zawodowej wśród 182 uczestników projektu, tj. pozostających poza rynkiem pracy (136 osób bezrobotnych i 46 osób biernych zawodowo) osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej z woj. podkarpackiego poprzez nabycie przez min. 137 osób kwalifikacji zawodowych i uzyskanie przez min. 70 osób zatrudnienia dzięki objęciu ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa projektu: Udział w projekcie weźmie 182 os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS. 100% Uczestników projektu stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

– INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE, W TYM DIAGNOZA INDYWIDUALNEJ SYTUACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

– GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

– ROZWÓJ KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, w tym szkolenia zawodowe kwalifikacyjne i kompetencyjne oraz płatny 5-cio miesięczny staż zawodowy

– INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

Zapewniamy:

– stypendium stażowe

– stypendium szkoleniowe

– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

– catering i materiały szkoleniowe podczas zajęć grupowych

– ubezpieczenie NNW

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej www.trampolinakariery.pl oraz w Biurze projektu

STOWARZYSZENIE TRAMPOLINA KARIERY

al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)

tel.: 724-908-850

e-mail: trampolina.kariery2018@gmail.com

www: http://www.trampolinakariery.pl/

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

134