Wójt Gminy Dydnia ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

logo

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DYDNIA

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zawiadamiam

o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Dydnia w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.

3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Wartość wnioskowanego dofinasowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

– do 150 tys. zł

– do 500 tys. zł

– do 3,5 mln zł.

5. Wysokość dofinansowania wynosi do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego, które zostanie wypłacone na podstawie promes po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego lub jego wydzielonego etapu.

6. Wnioskodawca musi zapewnić minimalnie 2 proc. wkładu własnego. W przypadku, gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.

7. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

8. Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków składane są za pośrednictwem Gminy.

9. Gmina może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Jednocześnie Gmina zastrzega sobie prawo do złożenia 1 własnego wniosku. W przypadku wpłynięcia większej ilości kompletnych wniosków komisja powołana przez Wójta Gminy Dydnia, rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 860/2023 Wójta Gminy Dydnia z dnia 09 stycznia 2023 roku i zarekomenduje wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

9. Warunkiem udzielenia dotacji będzie zakwalifikowanie wniosku na konkretną inwestycje przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz uzyskanie przez Gminę Dydnia promesy wstępnej, o której mowa w regulaminie naboru wniosków.

10. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Dydnia podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Pozostałe podmioty zostaną pisemnie poinformowane o decyzji odmownej.

11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa dotacji.

12. Wniosek należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków,

3) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia – w przypadku nie posiadania dokumentu na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie wezwany do przedłożenia przed podpisanemu umowy dotacji,

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia – w przypadku nie posiadania dokumentu na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zostanie wezwany do przedłożenia przed podpisanemu umowy dotacji

5) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – w przypadku nie posiadania dokumentu na etapie składania wniosku należy we wniosku podać szacowaną wartość inwestycji, wnioskodawca zostanie wezwany do przedłożenia kosztorysu przed podpisanemu umowy dotacji,

6) dodatkowo wymagane oświadczenia wynikające z Regulaminu Programu.

13. Wniosek z pkt 12 należy złożyć do dnia 20 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Dydni.

14. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Gminy Dydnia.

15. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych w pok. nr 105 lub pod nr tel. 134308152

16. Wnioski złożone po dniu 20.01.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Wójt Gminy Dydnia

/-/ Alicja Pocałuń

261