Wykaz nieruchomości do użyczenia dla GOKBPiW w Dydni

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami      (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

 pomieszczenia na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury, bibliotekę i pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 168,84 m,

sala widowiskowo-taneczna z zapleczem gospodarczym oraz pomieszczeniami pomocniczymi o łącznej pow. 414,33 m², usytuowane na piętrze i poddaszu budynku,

zlokalizowane w miejscowości Dydnia oraz prawo korzystania z działki nr: 1518/2 (Bi 0,02 ha), 1519/2 (Bi 0,03 ha), 1520 (Bi-0,12 ha) i 1521 (Bi-0,12 ha) o łącznej pow. 0,29 ha dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035305/6 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.
  • Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  • Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  • Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  • Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 10.01.2023 r. do 30.01.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

198