Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 2022

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Zarządzenie  Nr 720/2022

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r , poz. 1057 ) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XLIII/342/2021 z dnia 12. 10. 2021 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 roku w wysokości  proponowanej przez  komisję konkursową zawartą  w protokole z dnia 17 maja 2022 roku określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

236