Skwer Dydyńskich w Krzemiennej w nowej odsłonieKoncepcja rewitalizacji Skweru Dydyńskich w Krzemiennej zakłada:

 • przebudowę ciągów pieszych – wyrównanie, uzupełnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, ok. 390 m2.
 • przebudowę istniejących schodów prowadzących do poradni lekarskiej – stare schody z płyt betonowych zostaną usunięte oraz wykonane zostaną nowe ze spocznikiem łączącym się w połowie ze ścieżką. Dodatkowo projektowane są schody prowadzące z istniejącej ścieżki przy stawie do siłowni zewnętrznej.
 • przebudowę cieku wodnego oraz aranżację sadzawki/kaskady wodnej – wyrównane zostanie koryto cieku wodnego oraz jego utwardzenie. Powstanie również kaskada wodna.
 • budowę nowych fragmentów ciągów pieszych – nowe ciągi piesze posłużą połączeniu terenu wokół stawu z ciągami komunikacyjnymi przy drodze. Nowe ścieżki zyskają wykończenie mineralne, a jej fragmenty będą miały charakter sensoryczny.
 • budowę drewnianych pomostów – uformowane i ukształtowane zostaną brzegi i korony istniejącego stawu, obsiane trawą oraz utworzone zostanie obejście w postaci ścieżki spacerowej.
 • budowę dwóch drewnianych mostków
 • budowę wodotrysku w środkowej części stawu
 • budowę kina plenerowego, będzie ona polegała na wkopanie dwóch fundamentów pod słupki stalowe ocynkowane wyciągane, na których można rozpiąć płachtę PCV wielkości 6x10m. Dodatkowo projektuje się uporządkowanie terenu zielonego i lokalizację „skrzyni” na leżaki.
 • budowę pomnika Jacka Dydyńskiego z brązu
 • lokalizację nowej małej architektury – teren zostanie doposażony w ławki, ławkostoły, odnowione będą kosze na śmieci, powstaną nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, tereny zielone zostaną uporządkowane.
 • montaż oświetlenia – w części parkowej przewiduje się lokalizację ok. 10 lamp parkowych oraz
  opcjonalnie oświetlenie w stawie.

Zadanie to zostanie dofinansowanie w ramach programu: Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dydnia Dofinansowanie: Polski Ład edycja 8.

206