Sytuacja finansowa gminy Dydnia na koniec kadencji


Sytuacja finansowa gminy Dydnia kończącej się kadencji jest bardzo dobra, wbrew obiegowym opiniom o najbiedniejszej gminie w Polsce.
Inwestycje zatwierdzone do realizacji w br. opiewają na kwotę ponad 42 000 000 zł! Osiem wniosków złożonych o dofinansowanie różnych przedsięwzięć czeka na ostateczna decyzję o dofinansowaniu, łączna ich wartość wynosi ponad 8 000 000 zł.
Stan wolnych środków w budżecie gminy Dydnia na początku 2024 r. wyniósł 7 205 229,65 zł – składają się na nie między innymi dwie lokaty terminowe w ING Bank Śląski S.A. o łącznej kwocie 6 000 000 zł, niewykorzystane środki na rachunku bankowym w gospodarce odpadami 577 214,91 zł, pozostałe, to niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na rachunku bieżącym budżetu.
Środki te pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego i niekwalifikowanych kosztów inwestycji. Wolne środki pozwalają również minimalizować potrzebę zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
Na początku kadencji w 2019 r. stan wolnych środków wynosił 5 236 669.01 zł, z tego na pokrycie deficytu przeznaczono 2 630 000 zł. Realnie do wykorzystania zostało 2 606 669,01 zł i zostały one wydatkowane na remonty dróg gminnych (250 000 zł), samochód służbowy (121 086 zł), samochód dla OSP Temeszów (20 000 zł), samochód dla OSP Witryłów (450 000 zł) i zwrot do gospodarki odpadami nadwyżki lat ubiegłych 33 721 zł.
Wolne środki zasilały budżet i realizację zadań inwestycyjnych w każdym roku obecnej kadencji, co ilustruje grafika.
Wolne środki to środki znajdujące się w dyspozycji jednostki samorządu, które nie są wydatkowane na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. Stanowią one jedno ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu jednostki. W obecnej kadencji zostały one przeznaczone na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych, nie tylko zakup sprzętu OSP, ale również modernizację DL, wodociągi, kanalizację, oświetlenie, i wiele innych, które służą mieszkańcom, a na które nie było potrzeby zaciągania kredytu.

218