W trosce o osoby chore, z niepełnosprawnościami samotne i starsze


Kwestia opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi oraz seniorami była traktowana priorytetowo przez obecną wójt gminy Dydnia Alicję Pocałuń. Diagnoza potrzeb wśród mieszkańców na przełomie 2018 i 2019 r. wskazywała na konieczność utworzenia placówki, w której każda potrzebująca osoba mogłaby znaleźć opiekę medyczną, wsparcie i zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje. Ponadto odciążyłaby ona rodzinę i zapewniła zatrudnienie na terenie gminy Dydnia

Od pierwszych dni obecnej kadencji wójt podejmowała starania o uruchomienie zakładu, który udzielałby całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem pielęgnacje, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w warunkach domowych. Budynek byłej szkoły w Krzemiennej miał opracowany projekt budowlany, służący przekształceniu go na zakład leczniczy. Wójt zwracała się z propozycją nawiązania współpracy z powiatem w celu utworzenia takiej placówki w Krzemiennej, a która byłaby jedyną istniejącą na terenie powiatu brzozowskiego. Pisma w tej sprawie i rozmowy toczyły się na poziomie województwa i władz centralnych, o czym świadczy korespondencja z posłami i ministerstwem rodziny pracy i polityki społecznej. (Sprawdź TUTAJ) Starania wójt zaowocowały włączeniem utworzenia ZOL-u, jako zadania rekomendowanego w planie transformacji medycznej zawartym w wojewódzkim planie transformacji dla województwa podkarpackiego  na lata 2022 – 2026. (https://bit.ly/43WNR4F – strona 30. Dziennika Urzędowego.

Temat ów był poruszany podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Brzozowskiego w Brzozowie z udziałem wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń, sekretarz gminy Dydnia Edyty Kuczmy, dyrektora szpitala w Brzozowie Tomasza Kondraciuka  i zastępcy Piotra Organa dn. 6 czerwca 2019 r.  (Protokół do pobrania TUTAJ)

Pomimo wielu starań, nie było odpowiedniego programu, który sfinansowałby utworzenie ZOL-u, natomiast gmina z sukcesem złożyła projekt na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Centrum funkcjonuje od 2022 r. zaś gmina na ten cel pozyskała 1 140 242 zł. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat, zatem do 2027 r. nie może zmienić swojego przeznaczenia, co wg umowy skutkowałoby zwrotem środków finansowych.

Zadanie to w ramach modułu II – w zakresie funkcjonowania ośrodka każdego roku otrzymuje dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego, w 2022 r. była to kwota 800 663 zł, w 2023 r. – 1 065 300 zł, zaś w 2024 r. – 1 066 425,60 zł.

W planach na kolejną kadencję jest koncepcja rozbudowy istniejącego Centrum i poszerzenie zakresu usług. Koncepcja utworzenia ZOL-u zakłada budowę nowego ośrodka, z wykorzystaniem środków finansowych z KPO.

627