Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia

PROW

Gmina Dydnia zakończyła realizację zadnia pn.: „Remont wraz z wyposażeniem sali w budynku Urzędu Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Celem projektu było stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które będą odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie samorządności. Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap realizowany w 2021 roku zakładał przystosowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji przyszłych działań edukacyjnych. W ramach realizacji pierwszego etapu sala w budynku Urzędu Gminy została wyremontowana i doposażona. Drugi etap będzie realizowany w latach 2022-2025. Jego założeniem będzie realizacja działań edukacyjnych wskazanych we wniosku, przy wykorzystaniu przygotowanej do tego celu infrastruktury. Zadanie pn.: „Remont wraz z wyposażeniem sali w budynku Urzędu Gminy w Dydni w celu realizacji inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” mające na celu stworzenie warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objęte „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego.

480