Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Niewistka, Jabłonica Ruska,Krzemienna

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niewistka, Jabłonica Ruska i Krzemienna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

  1. Oznaczenie położenie i opis nieruchomości: nieruchomości oznaczone jako: 
  2. część działki nr 30/8 o pow. 2,13 ha, położonej w Niewistce oznaczonej symbolem GG, FF, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043573/4. Działka położona jest blisko terenów użytkowanych rolniczo, zaś dalsze otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt regularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIa-2,1253 ha, RIIIb-0,0047 ha.
  3. część działki nr 201/1 o pow. 3,5106 ha, położonej w Jabłonicy Ruskiej dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00046020/4. Działka położona jest blisko terenów użytkowanych rolniczo i rekreacyjnie. Działka ma kształt nieregularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIb-0,4470 ha, RIVa-0,3609 ha, RV-2,7027 ha.
  4. 999/34 o pow. 0,5589 ha położonej w Krzemiennej dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035304/9. Działka położona jest blisko terenów użytkowanych rolniczo i rekreacyjnie. Działka ma kształt regularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: użytek RIVa-0,1583 ha, RIVb-0,0411 ha, RV-0,3595 ha.
  5. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
  6. Wysokość czynszu w zł: 1102,00 zł.
  7. Terminy wnoszenia opłat: do 30 września każdego roku.
  8. Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
  9. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 07.08.2023 r. do 27.08.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

195