Wykaz nieruchomości do użyczenia Witryłów – GOKBPiW w Dydni

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

– 4 pomieszczenia na parterze budynku Domu Ludowego tj.: sala taneczna o pow. 158,00 m² wraz z zapleczem kuchennym i socjalnym o łącznej pow. 16,45 m²;

– 1 pomieszczenie zlokalizowane na poddaszu, tj.: świetlica o pow. 32,00 m²,

zlokalizowane w miejscowości Witryłów oraz prawo do korzystania z działki nr: 175/3 o pow. 0,2591 ha (Bi-0,2591 ha), dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00019552/4 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.
  • Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  • Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  • Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  • Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 14.06.2023 r. do 04.07.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

108