Zawiadomienie o sesji 06.09.2021 r.

herb Gminy Dydnia

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 06 września 2021r. tj. poniedziałek na godz. 15.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 19.08.2021r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22.04.2021r. w sprawie udzielenia w 2021r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Dydnia.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 742/75 położonej w miejscowości Witryłów stanowiącej własność Gminy Dydnia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dydnia.
  10. Zamknięcie obrad.

218