Zawiadomienie o sesji 07.09.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 7 września 2023r. tj. czwartek na godz. 9:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 27.07.2023r.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.
228