Zawiadomienie o sesji 2021.11.04

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  04 listopada 2021r. tj. czwartek na godz. 09:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 12.10.2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej oraz nadania Statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.
341