Zawiadomienie o sesji 2024.06.27

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2024r. tj. czwartek na godz. 13:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.06.2024r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2023 wraz z debatą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia za 2023r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dydnia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dydnia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.
137