Zawiadomienie o sesji 21.04.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  21 kwietnia 2022r. tj. czwartek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.03.2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do dokonania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 753 położonej w miejscowości Krzywe stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dydnia.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.
247