Zawiadomienie o sesji 22.02.2024 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 22 lutego 2024r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.01.2024r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Niebocko do „Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niebocko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21.12.2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15.01.2024r.
 12. Zamknięcie obrad.
191