Zawiadomienie o sesji 27.04.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień  27 kwietnia 2023r. tj. czwartek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.03.2023r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dala Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVI/480/2022 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niewistka oraz opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie Gminy Dydnia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Dydnia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Końskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dydni na okres 8 lat umowy użyczenia części działki nr 2628, o pow. 0,10 ha wraz ze sceną, położonej w miejscowości Dydnia, stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.03.2023r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27.03.2023r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.
254