Zawiadomienie o sesji 30.01.2024 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2024 r., tj. wtorek na godz. 9.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 28.12.2023r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024 – 2033.
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy Dydnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dydnia na rok 2024.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
209