Drugi nabór na dofinansowanie w 2023 r. zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty nabór ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Program „Sport dla Wszystkich” stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  70 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków finansowych może się zmienić, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym w zakresie części 25 – Kultura fizyczna na dany rok.

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                            
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   

2. Zasady przyznawania dotacji

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.
3.1. Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk
  i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

3.2. Priorytety:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;
 • Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny (oferta), załącznik nr 1- Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 – Plan rzeczowo – finansowy  kosztów  zadania  publicznego (ewentualne załączniki nr 2 jednostkowe), załącznik nr 3- Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • skan oryginału statutu wnioskodawcy (tj. dokument opatrzony podpisami osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy);
 • skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 • skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenie o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, załączone w formie skanu i przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT.

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Zleceniobiorcą.

4.4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku (do godziny 23:59).

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

4.8. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.

4.9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

Uwaga:

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wyłącznie zadań, o których mowa w DZIALE III Programu Sport dla Wszystkich, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia 2023 roku.

Priorytetowo traktowane będą:

 • zadania ponadlokalne;
 • projekty o walorach promocyjnych, marketingowych i medialnych (konieczność określenia wyników/zasięgów odbiorców z lat ubiegłych);
 • projekty kontynuowane – kolejne edycje zakorzenionych w środowisku imprez realizowanych na określonym terenie;
 • dobre praktyki – projekty o walorach innowacyjnych, edukacyjnych – zadania stanowiące wzór do naśladowania;
 • projekty o dużym zasięgu – liczbie bezpośrednich uczestników;   
 • projekty wpisujące się w strategiczne cele Państwa.

UWAGA:

Mając na uwadze określone wyżej projekty o charakterze priorytetowym, uprzejmie informujemy, że w przypadku małych projektów lokalnych, Minister Sportu i Turystyki planuje ogłosić w tym zakresie odrębny nabór na realizację tzw. „mikrograntów”.

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2023.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 1. spełnienie wymogów formalnych;
 2. zgodność zakresu merytorycznego oferty z obszarami zadań i priorytetami określonymi w programie oraz znaczenie projektu dla upowszechniania i promocji sportu;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. doświadczenie przy realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu przy udziale środków publicznych;
 8. ocena poprawności przedstawienia wszystkich elementów merytoryczno-finansowych projektu (np. błędy rachunkowe, pisarskie i nieścisłości informacyjne).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 1. złożone bez wykorzystania systemu AMODIT,
 2. złożone z wykorzystaniem konta AMODIT należącego do innego wnioskodawcy,
 3. sporządzone na niewłaściwym formularzu lub bez wymaganych załączników i dokumentów określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 4. złożenie dokumentacji wniosku podpisanej przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzonej podpisem (sprawozdania, oświadczenie),
 5. złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 6. złożenie wniosku na zadania inne niż określone w ogłoszeniu konkursowym,
 7. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, preliminowanie kosztów zadania niezgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe – w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;
 2. skany wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. skan oryginału statutu wnioskodawcy;
 4. skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;
 5. skan podpisanego oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych ww. dokumentów (treść oświadczenia do pobrania w systemie AMODIT na etapie składania wniosku), osób/osoby reprezentującej wnioskodawcę – statutowo upoważnionych/ej do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych, w tym zawierania umów w imieniu podmiotu (wskazanych/ej we wniosku – formularz główny)

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, oświadczenie.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki https://www.gov.pl/web/sport, oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT.
Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem
i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu (22) 24 47 358, (22) 24 43 188, (22) 24 47 323, (22) 24 43 215, (22) 24 47 303, (22) 24 43 235 lub (22) 24 43 165.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz najczęściej zadawanymi pytaniami) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Wymogi formalne (komentarz):

 1. Oferta i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie wymagane pola. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość
  i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 2. Koszty pośrednie MSiT mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich MSiT.
 3. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 4. Koszty bezpośrednie MSiT przeznaczone na zakup lub produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów (bez nagród i ubiorów),  promocję przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze, nie mogą stanowić całości środków dotacji.
 5. Realizowane zadania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.
 7. Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty skanu stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 8. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 9. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł (przy braku środków własnych w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania) stanowić może:
 1. wkład osobowy – prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
 2. wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, i urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi (bez zasobów własnych organizacji).  
 1. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Informacja o programie

Instrukcja wypełnienia wniosku

Najczęściej zadawane pytania

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

255